Mood

Rainy day

Nếu chỉ là cảm xúc thì dù thế nào cũng mang tính tạm thời mà thôi.