fantasy

Hơ…chắc là viết những gì mình muốn đọc

Thành phố trên mây

Mỗi loại âm nhạc là một thứ năng lượng có tác dụng khác nhau và vì thế được sử dụng vào những mục đích khác nhau.